استفاده از فرم های مختلف ing

استفاده از فرم های مختلف ing و مقدمه ای بر آن استفاده از فرم های مختلف ing ، کاربرد ing در جمله و انواع مختلف آن در این مقاله بصورت تخصصی و علمی بررسی شده است. در این نوشتار مثال هایی از کاربرد ing در جملات آورده شده تا مخاطبین بتوانند با بهره گیری از…