ازمون تافل

ازمون تافل Test of English as a Foreign Language (TOEFL – internet based test) آزمون تافل آزمون استانداردی است که دانش زبانی افرادی را که بومی نیستند برای ورود به دانشگاه های آمریکا ارزیابی می کند و توسط نهاد های آموزشی معتبر و جامعه آکادمیک کشور آمریکا پذیرفته شده است. ازمون تافل در دو نوع…