فعل‌های اصلی ( Main verbs )

در انگلیسی فعل‌ها به دو گروه کلی تقسیم می‌شوند. فعل‌های “to be” بر بودن دلالت دارند. هنگامی که می‌خواهیم در خصوص بودن، شخصیت و ظاهر و یا شغل کسی صحبت کنیم از افعال “to be” استفاده می‌کنیم. در فارسی این گونه افعال را افعال اسنادی می‌نامیم. به مثال‌های ذیل توجه بفرمایید. He is a boy.…

چگونه از افعال TO BE سوال بسازیم؟

همان‌طور که می‌دانید، ترتیب قرارگیری کلمات در یک جمله مثبت با افعال TO BE به‌شکل زیر است: Subject (فاعل) + Verb (TO BE) + Noun Clause (عبارت اسمی) He is a doctor.   Subject (فاعل) + Verb (TO BE) + Adjective (صفت) They are attractive.   برای ساختن سوال در جملات با افعال اسنادی، تنها کافی‌ست…

افعال TO BE

در تمام زبان‌ها، افعال به دو گروه اصلی تقسیم می‌شوند: افعال اصلی افعال اسنادی افعال اسنادی دلالت بر بودن دارند و در خصوص ماهیت، کیفیت، کمیت و به‌طور کلی وجود انسان و یا هر چیز دیگر توضیح می‌دهند. در انگلیسی ما این افعال را TO BE می‌نامیم. که شامل پنج فعل ذیل می‌باشد: To Be…

افعال با قاعده و بی‌قاعده ( Irregular / Regular verbs )

افعال اصلی به دو گروه عمده تقسیم می‌شوند: افعال با قاعده ( Regular verbs ) افعال بی‌قاعده ( Irregular verbs )   این تقسیم‌بندی بر اساس شکل گذشته افعال صورت می‌گیرد.   برای ساختن گذشته و گذشته کامل افعال با قاعده فقط کافی است ed به انتهای افعال اضافه شود. این در حالی است که…

حال ساده ( Present Simple )

Present simple is one of several present tenses in English and of course in Persian.  It is the first tense that we learned in school. حال ساده یکی از زمان‌های اصلی در انگلیسی و فارسی است به‌طوری که اولین زمانی است که در مدرسه به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود.   When do we use present…