دوره های آلمانی استاد ملک پور

دوره های زبان آلمانی

چرا آلمانی یاد بگیریم؟ کسی که آلمانی می داند، می تواند آثار نویسندگان بزرگ قرون گذشته ، مانند گوته، شیلر و برشت را به زبان اصلی بخواند، در شرح زندگی نامه خود به این مطلب خاص اشاره نماید.